WOW0821240209BLCLJLLLML

Algemene Voorwaarden

 

INHOUDSOPGAVE:

 

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE  OVEREENKOMST

ARTIKEL 4. |  UITVOERING EN LEVERING

ARTIKEL 5. | HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 6. |  UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 7. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

ARTIKEL 8. | INVOER BIJ AANKOOP

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

ARTIKEL 10. | GARANTIE

ARTIKEL 11. |  KLACHTEN

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID

 ARTIKEL 13. |  KLACHTENREGELING

ARTIKEL 14. |  SLOTBEPALINGEN

 

 

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. Kidz4you.nl., exploitant van de Website en gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd in Nederland, ingeschreven in het Handelsregister met k.v.k. handel nummer.
 2. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die zijn Producten op de Website aanbiedt en conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk is voor de nakoming van met Kopers gesloten Overeenkomsten.
 3. Website: de website van kidz4you.nl waarop de Overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.kidz4you.nl.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door kidz4you.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van de Producten tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 5. Overeenkomst: de met de Koper op de Website gesloten Overeenkomst op afstand.
 6. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie op de Website een Overeenkomst is gesloten.
 7. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door de Leverancier aan de Koper te leveren zaken.
 8. Herroepingsrecht: de aan de Koper geboden mogelijkheid om de Overeenkomst binnen 14 werkdagen na ontvangst van de Producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

 ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op de Website en iedere op de Website tot stand gekomen Overeenkomst met de Koper.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan hem worden toegezonden.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE  OVEREENKOMST

 1. Alle bijzondere voorwaarden waaronder een Product wordt aangeboden zijn nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Op de Website weergegeven afbeeldingen en overige gegevens omtrent het aanbod bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 3. De Koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de Koper aanvaarde aanbod door kidz4you.nl onverwijld langs elektronische weg is bevestigd en de Koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden.
 5. De door kidz4you.nl langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht door de Koper te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door kidz4you.nl is verzonden. Een onjuistheid in het door de Koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

 ARTIKEL 4. |  UITVOERING EN LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde Producten plaats op het door de Koper opgegeven afleveradres.
 2. De Leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. De Leverancier is pas gehouden uitvoering te geven aan de bestelling indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. De Leverancier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Echter zijn vermelde leveringstermijnen nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Van een vertraagde levering zal de Leverancier de Koper tijdig in kennis stellen, waarbij mededeling wordt gedaan van een aangepaste leveringstermijn.
 5. De Leverancier behoudt zich het recht voor de levering van Producten in gedeelten te laten plaatsvinden.
 6. Het risico van verlies en beschadiging van Producten gaat over op de Koper op het moment dat de Producten door of namens de Koper in ontvangst zijn genomen.
 7. De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de adresgegevens. Als deze niet juist worden ingevuld wordt het pakket óf verkeerd bezorgd danwel retour gestuurd.

ARTIKEL 5. | HERROEPINGSRECHT

 1. De Overeenkomst kan door de Koper, gedurende 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen worden ontbonden.
 2. De Koper die gebruik maakt van het Herroepingsrecht kan de Overeenkomst ontbinden volgens de, uiterlijk bij de levering, medegedeelde instructies. Zo spoedig mogelijk nadat de Leverancier in kennis is gesteld van het voornemen van de Koper om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal de Leverancier de ontbinding schriftelijk, dan wel langs elektronische weg bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Koper zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. De Koper zal het Product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten te beoordelen. Indien de Koper van het Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product onbeschadigd en met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Leverancier retourneren. Indien het Product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de Koper meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten te beoordelen, is de Leverancier gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de aankoopprijs.
 4. Retournering van de Producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de Overeenkomst, conform lid 2, door de Leverancier is bevestigd. Retourzendingen kunnen uitsluitend worden gericht aan de Leverancier.
 5. Indien de Koper gebruik maakt van het Herroepingsrecht komen de kosten van retournering van de Producten voor zijn rekening.
 6. kidz4you.nl zal het aankoopbedrag, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst retourneren, mits de Producten door de Leverancier zijn terugontvangen, dan wel de Koper onmiskenbaar aantoont dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 6. |  UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

 1. Het Herroepingsrecht van de Koper is uitgesloten voor zover is voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, is vermeld.
 2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:
 • die door de Leverancier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Leverancier geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Koper de verzegeling heeft verbroken.

ARTIKEL 7. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren Producten vermeld, inclusief btw.
 2. De koper is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele invoerrechten en omzetbelasting.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. Op de Website vermelde tarieven van Producten zijn exclusief bezorgkosten. De hoogte van de bezorgkosten is uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 5. De Koper is de overeengekomen prijs middels vooruitbetaling verschuldigd. De Koper kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
 6. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de Koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van kidz4you.nl.

ARTIKEL 8. | INVOER BIJ AANKOOP

De klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de invoer en afdragen van de BTW en  invoerrechten/kosten van de producten die worden aangekocht bij kidz4you.nl 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Zowel kidz4you.nl als de Leverancier zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die hen krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt onder overmacht mede verstaan de omstandigheid dat  kidz4you.nl door een tekortkoming van de Leverancier niet in staat is de Overeenkomst deugdelijk uit te voeren.
 1. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | GARANTIE

 1. De garantie op geleverde Producten is beperkt tot de door de fabrikant van de Producten meegeleverde fabrieksgarantie.
 2. Voor eventuele aanspraak op garantie dient de Koper zich te wenden tot de Leverancier van het Product.
 3. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
 4. Indien het Product binnen de toepasselijke garantietermijn gebreken vertoont, zal de Leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen. Indien herstel niet mogelijk is, zal de Leverancier het Product kosteloos vervangen. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, zal de Leverancier het aankoopbedrag van het gebrekkige Product retourneren.
 5. De garantie vervalt indien het gebrek van het Product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of anderszins niet aan de Leverancier is toe te rekenen. Daaronder wordt mede begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, misbruik, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten.
 6. Wanneer door de Leverancier voor de vaststelling van een gebrek onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de Koper indien en voor zover het betreffende gebrek niet aan de Leverancier kan worden toegerekend, dan wel geen aanspraak kan worden gemaakt op toepasselijke garantie. De Leverancier streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van zijn verplichting tot het betalen van de hierbedoelde kosten.
 7. Indien een Product voor onderzoek aan de Leverancier wordt toegezonden, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Koper. De Koper maakt aanspraak op restitutie van de hierbedoelde kosten indien blijkt dat hem een geldig beroep op garantie toekomt. 

ARTIKEL 11. |  KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of langs elektronische weg te worden ingediend bij kidz4you.nl.
 2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor uitsluitend de Leverancier aansprakelijk kan worden gehouden, worden door kidz4you.nl doorgegeven aan de Leverancier. De Leverancier zal de klacht behandelen conform het bepaalde in dit artikel zonder dat kidz4you.nl daarvoor enige aansprakelijkheid draagt. De Leverancier stelt kidz4you.nl in kennis van zijn bevindingen over de ingediende klacht, waarna kidz4you.nl de Koper daarvan in kennis stelt conform het bepaalde in het volgende lid.
 3. Bij kidz4you.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Ten aanzien van het bepaalde in dit lid is kidz4you.nl in voorkomende gevallen afhankelijk van de Leverancier. kidz4you.nl spant zich in de Leverancier er op aan te sturen klachten tijdig en deugdelijk in behandeling te nemen en kidz4you.nl daarvan in kennis te stellen. Echter draagt kidz4you.nl jegens de Koper geen aansprakelijkheid voor het door de Leverancier niet, niet deugdelijk of niet tijdig verwerken van klachten.

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. kidz4you.nl verbindt zich uitsluitend tot het in behandeling nemen van bestellingen op zijn Website. Bestelgegevens worden vervolgens ter kennis gebracht van de Leverancier van het Product. De Leverancier draagt, met uitsluiting van kidz4you.nl , de aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst met de Koper, alsmede voor alle aanspraken die uit die Overeenkomst voortvloeien, waaronder Productenaansprakelijkheid als bedoeld in Afdeling 6.3.3. van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Afhankelijk van de informatie die kidz4you.nl hieromtrent van de Leverancier ontvangt, spant kidz4you.nl zich in het aanbod op de Website zoveel mogelijk actueel te houden. kidz4you.nl is echter nimmer aansprakelijk voor aanspraken van de Koper in verband met de onbeschikbaarheid van een op de Website aangeboden Product.
 3. kidz4you.nl en de Leverancier zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onoordeelkundig of anderszins onjuist gebruik van de geleverde Producten door de Koper dan wel derden.
 4. kidz4you.nl en de Leverancier zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van kidz4you.nl of de Leverancier bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Leverancier of kidz4you.nlaan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de Leverancier c.q. kidz4you.nl toegerekend kunnen worden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 4. In het geval van consumentenkoop strekt de beperking als bedoeld in dit lid niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van kidz4you.nl of de Leverancier mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste twee maal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans op dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van kidz4you.nl of de Leverancier wordt uitgekeerd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens kidz4you.nléén jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een Product, vervalt indien dit gebrek niet binnen bekwame tijd na ontdekking daarvan door de Koper aan de Leverancier is medegedeeld. In geval van een consumentenkoop, wordt een kennisgeving binnen twee maanden na ontdekking als tijdig aangemerkt.
 4. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van kidz4you.nl of de Leverancier, zal de Koper kidz4you.nl c.q. de Leverancier vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met het gebruik van de door de Leverancier geleverde Producten.

 ARTIKEL 13. |  KLACHTENREGELING

 1. kidz4you.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij kidz4you.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij kidz4you.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door kidz4you.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot kidz4you.nl. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden,  is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de kidz4you.nl niet op, tenzij kidz4you.nl schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de kidz4you.nl, zal de kidz4you.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 14. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van kidz4you.nl, dan wel de Leverancier, bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse tekst van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Toegevoegd aan Winkelmand!